İl Dernekler Müdürlüğü çalışmaların mevzuata uygun, etkin verimli ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamaya yönelik,  5253 Sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddeleri ile Kanuna ait yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusunda, Dernek kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kuruluş evraklarını teslim alarak, teslim alındığına dair Alındı Belgesi düzenlemek, kurulan derneklerin tüzüklerini inceleyerek, tüzüklerde bulunan eksikleri dernek başkanlığına yazı ile bildirerek (30) gün içerisinde tamamlanmasını istemek, kurulan her dernek için ayrı bir dosya tutarak arşivde kütük kayıt defterine kayıt etmek, derneklerin Genel kurul toplantıları ile ilgili evraklarını alarak kanuna uygun olup olmadığını takip etmek, Alındı Belgeleri hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince İlimizde faaliyet gösteren matbaalarda dernekler tarafından bastırılan alındı belgelerinin takibini yapmak ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak, Derneklerin izinle kurabileceği tesislerinin iş ve işlemlerini takip etmek, derneklerin her yıl gelir gider durumunu belirtir beyanname formlarını almak, denetimi gereken derneklerin denetimini yapmak,  ayrıca 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu doğrultusunda yapılan Türkiye geneli ve İl geneli müracaatları alarak değerlendirme sonucunda kişi veya kuruluşlara yardım toplama izni vermek iş ve işlemlerini takip etmek, her yardım toplama faaliyeti için ayrı ayrı dosya tutmaktır. İlçe genelini kapsayan yardım toplama izinleri ilgili Kaymakamlık tarafından verilmektedir.